Home / Privacy Statement

Privacy Statement

Algemeen
Indien u een woning wilt huren ontkomt de Woningvereniging er niet aan om persoonsgegevens van u te verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de Woningvereniging. Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met uw gegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten daarbij.

De Woningvereniging verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Wij richten ons daarbij op naleving van de wettelijke regels, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (tezamen hierna ook “AVG”). De Woningvereniging verzamelt geen gegevens bij derden. De enige gegevens die wij verzamelen, bewaren en gebruiken (in termen van de AVG: “verwerken”) ontvangen we van Uzelf.

Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
De Woningvereniging heeft uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:
• het uitvoeren van de huurovereenkomst;
• het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;
• het doen van betalingen;
• het innen van vorderingen (inclusief het in handen van derden stellen van die vorderingen);
• het onderhoud en de reparatie van de te huren onroerende zaken;
• het behandelen van geschillen;
• het doen uitoefenen van accountantscontrole;
• activiteiten van intern beheer;
• de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Wilt u bij ons huren, dan hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:
• Uw volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
• Uw geboortedatum;
• Uw telefoonnummer;
• Uw e-mailadres;
• Kopie van uw ID-bewijs;
• Gegevens voor het berekenen en vastleggen van de inkomsten, zoals loonstroken en jaaropgave;
• Verhuurdersverklaring.

Indien u een woning van ons gaat huren hebben wij naast de bovenstaande gegevens ook de volgende persoonsgegevens van u nodig:
• betalingsgegevens (bankrekeningnummer);
• gegevens voor het berekenen en vastleggen van de inkomsten, zoals loonstroken en jaaropgave;
• gegevens ten behoeve van de aanvraag en verstrekking van huurtoeslag;
• gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huurovereenkomst, zoals een kopie van uw paspoort (het BSN-nummer mag u afschermen).
• gegevens van uw medehuurders of medebewoners/familieleden;
• gegevens voor het onderhoud en de reparatie van de gehuurde onroerende zaken.

Gegevens verstrekken aan derden
De Woningvereniging verstrekt enkel uw gegevens aan derde partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van de bovenstaande werkzaamheden of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij de bovenstaande werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een loodgieter, reparateur of aannemer. Wij verstrekken enkel uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) zodat een afspraak met u gemaakt kan worden. De Woningvereniging heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.
De Woningvereniging is op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In andere gevallen dan hierboven beschreven zullen wij eerst uw toestemming vragen.

Gegevensbeveiliging
De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Welke rechten hebt U ter zake van Uw bij ons berustende persoonsgegevens?

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens van U, die wij verwerken:
• Het recht om die persoonsgegevens in te zien;
• Het recht om de persoonsgegevens door ons te laten corrigeren, als ze onjuist blijken;
• Het recht om de persoonsgegevens verwijderd te krijgen als wij die niet meer nodig hebben voor de uitvoering (inclusief: de afwikkeling) van de huurovereenkomst;
• Het recht om ons te vragen om die gegevens over te dragen aan een andere, door U aangewezen organisatie;
• Het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde vorm van gebruik (verwerking) van die persoonsgegevens.

Het recht om een klacht in te dienen

Mocht U ontevreden zijn over de verwerking van persoonsgegevens die U betreffen, dan kunt U een klacht daarover indienen bij het bureau van de Woningvereniging. Deze zal contact met U opnemen en in overleg met U proberen de reden voor de klacht weg te nemen. Mocht U geen oplossing kunnen bereiken, dan kunt U ter zake een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Verantwoordelijke (bij) de Woningvereniging
De Woningvereniging is de juridisch verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens waar zij over komt te beschikken. Voor vragen met betrekking tot persoonsgegevens kunt zich in wenden tot de directie van de Woningvereniging.
Top